دروس تفسیر
تفسير سوره تین جلسه 2 (1398/12/28)
سوره مبارک «تین» آیات 1 تا 8
تفسير سوره تین جلسه 1 (1398/12/27)
سوره مبارک «تین» آیات 1 تا 8