دروس تفسیر
تفسير سوره لیل جلسه 3 (1398/12/21)
سوره مبارک «لیل» آیات 1 تا 21
تفسير سوره لیل جلسه 2 (1398/12/20)
سوره مبارک «لیل» آیات 1 تا 21
تفسير سوره لیل جلسه 1 (1398/12/20)
سوره مبارک «لیل» آیات 1 تا 21