دروس تفسیر
تفسير سوره بلد جلسه 4 (1398/12/16)
سوره مبارک «بلد» آیات 1 تا 20
تفسير سوره بلد جلسه 3 (1398/12/15)
سوره مبارک «بلد» آیات 1 تا 20
تفسير سوره بلد جلسه 2 (1398/12/14)
سوره مبارک «بلد» آیات 1 تا 20
تفسير سوره بلد جلسه 1 (1398/12/13)
سوره مبارک «بلد» آیات 1 تا 10