دروس تفسیر
تفسير سوره غاشیه جلسه 4 (1398/11/21)
سوره مبارک «غاشیه» آیات 17 تا 26
تفسير سوره غاشیه جلسه 3 (1398/11/20)
سوره مبارک «غاشیه» آیات 17 تا 26
تفسير سوره غاشیه جلسه 2 (1398/11/19)
سوره مبارک «غاشیه» آیات 1 تا 26
تفسير سوره غاشیه جلسه 1 (1398/11/16)
سوره مبارک «غاشیه» آیات 1 تا 20