دروس تفسیر
تفسير سوره طارق جلسه 4 (1398/11/02)
سوره مبارک «طارق» آیات 5 تا 17
تفسير سوره طارق جلسه 3 (1398/11/01)
سوره مبارک «طارق» آیات 1تا 10
تفسير سوره طارق جلسه 2 (1398/10/30)
سوره مبارک «طارق» آیات 1تا 10
تفسير سوره طارق جلسه 1 (1398/10/29)
سوره مبارک «طارق» آیات 1تا 10