دروس تفسیر
تفسير سوره بروج جلسه 4 (1398/10/28)
سوره مبارک «بروج» آیات 10 تا 22
تفسير سوره بروج جلسه 3 (1398/10/25)
سوره مبارک «بروج» آیات 1 تا 22
تفسير سوره بروج جلسه 2 (1398/10/24)
سوره مبارک «بروج» آیات 1 تا 11
تفسير سوره بروج جلسه 1 (1398/10/23)
سوره مبارک «بروج» آیات 1 تا 9