دروس تفسیر
تفسير سوره تکویر جلسه 5 (1398/09/27)
سوره مبارک «تکویر» آیات آیات 15 تا 29
تفسير سوره تکویر جلسه 4 (1398/09/26)
سوره مبارک «تکویر» آیات آیات 15 تا 29
تفسير سوره تکویر جلسه 3 (1398/09/25)
سوره مبارک «تکویر» آیات آیات 1 تا 29
تفسير سوره تکویر جلسه 2 (1398/09/24)
سوره مبارک «تکویر» آیات آیات 1 تا 24
تفسير سوره تکویر جلسه 1 (1398/09/23)
سوره مبارک «تکویر» آیات آیات 1 تا 14