دروس تفسیر
تفسير سوره مرسلات جلسه 6 (1398/08/14)
سوره مبارکه «مرسلات»، آیات 41 تا 50
تفسير سوره مرسلات جلسه 5 (1398/08/12)
سوره مبارکه «مرسلات»، آیات 20 تا 40
تفسير سوره مرسلات جلسه 4 (1398/08/11)
سوره مبارکه «مرسلات»، آیات 8 تا 24
تفسير سوره مرسلات جلسه 3 (1398/07/22)
سوره مبارکه «مرسلات»، آیات 1 تا 15
تفسير سوره مرسلات جلسه 2 (1398/07/21)
سوره مبارکه «مرسلات»، آیات 1 تا 15
تفسير سوره مرسلات جلسه 1 (1398/07/20)
سوره مبارکه «مرسلات»، آیات 1 تا 7