توفيقي كه رفيق هر كسي نمي شود

اقامهٴ نماز غير از نماز خواندن است. خيلي از افراد نماز مي خوانند اما اقامهٴ نماز در جامعه و تلاش براي سقوط نكردن و فراموش نشدن آن توفيقي است كه رفيق هر كسي نمي شود.
قرآن كريم در توصيف متقين، در كنار ايمان به غيب، انفاق، ايمان به رسالت رسول اكرم(صلي الله عليه و آله و سلم)، ايمان به انبياي گذشته و يقين به آخرت، اقامه نماز را ذكر مي كند: ﴿ويقيمون الصّلوة﴾. آن گاه دربارهٴ آنها مي فرمايد: اينها كساني هستند كه بر مركب هدايت الهي سوار هستند: ﴿اولئك علي هدي من ربّهم واولئك هم المفلحون﴾.