مجلس علم و فهم, باغ بهشت است

از وجود مبارك پيغمبر(عليه و علي آله آلاف التحيّة و الثناء) نقل شده است كه فرمودند: «بادروا الي رياض الجنّة» برويد در باغ‌هاي بهشت! عرض كردند: «و ما رياض الجنّة» باغ‌های بهشت كجاست كه ما با شتاب به طرف آن برويم؟ فرمود: «حلق الذكر» مجلس علم.

مجلس علم، مجلس عقل، مجلس فهم و درايت كه انسان را به معارف الهي آگاه كند آن مجلس باغ بهشت است؛ محفل‌هايي كه ياد خدا، نام خدا، نام اهل بيت و نام قرآن مطرح است آن محفل، بهشت است بنابراين جامعه وقتي سعادتمند است و مردم جامعه وقتي در رفاه‌اند كه بهشت‌گونه زندگي كنند.

حضرت آیت الله جوادی آملی،درس اخلاق16/03/92